Σύμφωνα με τις Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (συνημμένο αρχείο), η οποία προβλέπει την απαγόρευση λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, το μέτρο απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:
• Διαλέξεις/Μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας
• Φροντιστηριακές/Εργαστηριακές/Κλινικές ασκήσεις
• Πρακτική άσκηση σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες
• Σεμινάρια και λοιπές δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για λόγους δημόσιας υγείας, η Πρακτική σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες αναστέλλεται έως 24/03.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εύχεται σε όλες και όλους υγεία και καλή δύναμη!