Στόχοι Πρακτικής Άσκησης

  • Σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στον χώρο εργασίας
  • Αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
  • Ανάπτυξη μιας σειράς επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών και απόκτηση ουσιαστικής και αξιόπιστης προϋπηρεσίας αποδεκτής από την αγορά εργασίας
  • Εξοικείωση φοιτητών με τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και με τη ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται
  • Δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων
  • Αποτελεσματικότερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας