Τι είναι η Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε μια περίοδο εργασίας κατά την οποία κάποιος απασχολείται σε έναν φορέα με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο, σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές του σπουδές και τους προσωπικούς του στόχους. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούνται και ενισχύονται οι ακαδημαϊκές του γνώσεις, αποκτά επιστημονική ωριμότητα και επαγγελματική εμπειρία, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών του.