Η ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφασίστηκε στην υπ’ αριθμ. 353/25-9-2017 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π..

Διοικητικά, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υπάγεται στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.), σε όσα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου απαιτείται, και με βασικές αρμοδιότητες:

  1. την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και τους φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης,
  2. την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης στην επιλογή φορέα υποδοχής Πρακτικής Άσκησης,
  3. την υποστήριξη των φοιτητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης,
  4. την ενασχόληση με το οργανωτικό, ασφαλιστικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης και εν συνόλω με τη διοικητική λειτουργία.