Με την Πρακτική Άσκηση…..

 • αξιοποιώ και ενισχύω το θεωρητικό υπόβαθρο που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών μου,
 • αφομοιώνω ουσιαστικότερα την επιστημονική γνώση μέσα από την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες εργασίας,
 • αποκτώ «προσωπική νοηματοδότηση» καθώς κατανοώ τη χρησιμότητα των επιστημονικών γνώσεων που λαμβάνω κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και τη συνάφειά τους με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας,
 • αποκτώ εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών μου,
 • ενημερώνομαι για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται,
 • αναδεικνύω δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλίας,
 • αναπτύσσω επαγγελματική συνείδηση και σοβαρότητα στον χώρο εργασίας,
 • εξοικειώνομαι με το εργασιακό περιβάλλον (απαιτήσεις επαγγελματικού χώρου, θέματα απολαβών, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης και δεοντολογίας),
 • συλλέγω εμπειρίες μέσα από ανθρώπους που είναι χρόνια στον εργασιακό χώρο που με ενδιαφέρει,
 • το βιογραφικό μου γίνεται πιο ισχυρό,
 • αποκτώ εικόνα για τη διαδικασία εύρεσης εργασίας (συνεντεύξεις, αποστολή βιογραφικών, κλπ),
 • μεταβαίνω ομαλότερα στον πολυσύνθετο χώρο της αγοράς εργασίας,
 • αποκτώ δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στον φορέα που πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση,
 • μου δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής δικτύωσης.