Η Πρακτική Άσκηση στο ΜΠΣ “ΕΑΓ”

Οι ασκούμενες/ασκούμενοι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτήτρια/φοιτητή ορίζεται από τον Οδηγό/Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του κάθε προγράμματος.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτήτριες/φοιτητές του Κοινού Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» (ΜΠΣ ΕΑΓ) καλούνται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο του δεύτερου (2ου) έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των προηγούμενων εξαμήνων.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί σε:

 • Τμήματα ένταξης γενικών σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Γυμνάσια –  Λύκεια)
 • Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Ειδικά Γυμνάσια – Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια, ΕΕΕΕΚ)
 • ΚΕΣΥ
 • Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
 • Συμβουλευτικούς Σταθμούς Δήμων
 • Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής
 • Σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες

Προσέχω….

 • να απευθυνθώ αποκλειστικά σε δομές δημοσίου φορέα!
 • να υλοποιήσω την Πρακτική μου Άσκηση μόνο σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχει η ειδικότητά μου!
 • να υλοποιήσω την Πρακτική μου το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης χρονικό διάστημα
 • να συμπληρώσω τα έντυπα Πρακτικής Άσκησης για τα οποία θα ενημερωθώ από το Γραφείο Πρακτικής και την/τον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλό μου ή τη Συντονίστρια/Συντονιστή μου

Συμβουλεύομαι