Η Πρακτική Άσκηση στο ΜΠΣ “ΓΧΝ”

Οι ασκούμενες/ασκούμενοι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτήτρια/φοιτητή ορίζεται από τον Οδηγό/Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του κάθε προγράμματος.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Κοινού Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» (ΜΠΣ ΓΧΝ), απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών είναι η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, την οποία οι φοιτητές υλοποιούν κατά τη διάρκεια του τέταρτου (4ου) εξαμήνου του δεύτερου (2ου) έτους σπουδών και εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και τις 12 θεματικές ενότητες που προσφέρονται.
Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί σε:

 • Δομές Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Iδιωτικά Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές κλινικές
 • Νοσηλευτικές δομές
 • Επιλεγμένα Κέντρα Αποκατάστασης
 • Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων – Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων
 • Άλλες δομές των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους άπτεται των σκοπών του ΔΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων»
 • Ερευνητικούς και άλλους επιστημονικούς φορείς σε προγράμματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ (Γήρανση, Χρόνια Νοσήματα) υπό την εποπτεία των μελών της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας του Προγράμματος

Προσέχω

 • αν κάνω Πρακτική Άσκηση στον φορέα που υπηρετώ, η Πρακτική Άσκηση να είναι εκτός ωραρίου συμβατικής εργασίας μου, σε διαφορετικό τμήμα από το τμήμα συμβατικής εργασίας μου, σε θεματολογία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΜΠΣ ή στον χώρο εργασίας μου σε διαφορετικά από τα συμβατικά μου καθήκοντα
 • να υλοποιήσω την Πρακτική μου το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και έως ότου συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής, με βάση τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης
 • να συμπληρώσω τα έντυπα Πρακτικής Άσκησης για τα οποία θα ενημερωθώ από το Γραφείο Πρακτικής και την/τον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλό μου ή τη Συντονίστρια/Συντονιστή μου

Συμβουλεύομαι

 • τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του ΜΠΣ ΓΧΝ για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
 • το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • την/τον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλό μου ή τη/τον Συντονίστρια/Συντονιστή μου